Stadgar

Stadgar för Svenska Welshponny & Cobföreningen

1. Firma

Föreningens firma är Svenska Welshponny & Cobföreningen. Föreningen skall vara ideell.

2. Föreningens säte

Föreningen skall ha sitt säte där ordföranden är bosatt.

3. Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att verka för welshponnyavelns främjande inom Sverige.

Sitt ändamål skall föreningen fylla genom att:

1. tillvarata och utveckla i landet befintligt avelsmaterial

2. föra stambok och register över landets welshponnybestånd

3. anordna utställningar och uppvisningar av welshponnyer samt på annat sätt informera om dessa

4. vara medlemmarna behjälpliga med råd och upplysningar i avelsfrågor samt övriga frågor som rör welshponnyn

5. upprätthålla kontakt och samarbete med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom landet.

4. Lokalförening

Lokalförening får bildas för att tillvarata welshponnyavelns intressen på regional eller lokal nivå. Den kan antas som underavdelning inom SWF eller beslut av SWF:s styrelse.

Medlem i lokalförening skall, om ej annat beslutats på SWF:s årsmöte, erlägga full avgift till SWF. Lokalförening som antagits som underavdelning, har rätt att ha med en adjungerad representant på SWFs styrelsemöten.

5. Medlemskap

Till medlem kan antas varje fysisk och juridisk person som är intresserad av föreningens ändamål och som kan antas komma att främja detsamma. Medlem har inträtt i föreningen från det medlemsavgift erlagts.

6. Avgifter

Medlem skall erlägga årlig avgift med belopp som framställts av föreningens årsmöte. Medlem kan erlägga ett belopp om 10 gånger den årsavgift som senast fastställts. Sådan medlem – ständig medlem – är befriad från skyldighet att erlägga ytterligare avgifter.

7. Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan utses person som gjort synnerligt förtjänstfulla insatser inom föreningen eller på annat motsvarande sätt främjat dess ändamål. Hedersmedlem utses av årsmöte efter förslag från styrelsen. För val krävs att minst 3/4 av de närvarande biträder förslaget.

8. Utträde

Medlem äger rätt att omedelbart utträda ur föreningen. Utträde har skett så snart skriftligt meddelande kommit styrelsen till del. Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast tre månader efter medlemsårets början, skall anses ha utträtt ur föreningen på egen begäran. Medlemsavgift återbetalas ej.

9. Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan på beslut av styrelsen uteslutas. Sådant beslut skall föregås av skriftlig varning. Medlem som uteslutits avgår ur föreningen då meddelande om uteslutning avsänts.

10. Styrelse

Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av lägst fem och högst sju ledamöter jämte suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses av föreningens årsmöte för en tid av två år. Mandattiden skall bestämmas på så sätt att val årligen sker av halva antalet styrelseledamöter.

11. Val av ordförande, sekreterare och kassör

Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Sekreterare och kassör utses inom styrelsen.

12. Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fullvärdig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Vid personval skall lottning ske för det fall lika röstetal uppnås.

13. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden för sig eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

14. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

15. Styrelsens redovisningshandlingar

Styrelsen skall senast 1 mars överlämna räkenskapshandlingar och årsredovisning till revisorerna. Inom samma tid skall styrelsen avge förvaltningsberättelse. Denna skall i tillämpliga delar omfatta vad som anges i 9:9 lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Föreningens räkenskaper skall föras i enlighet med god redovisningssed.

Styrelsen skall årligen göra en genomgång av arbetets effektivitet och kostnadseffektivitet.

16. Revisorer och revidering

På ordinarie årsmöte skall väljas två revisorer jämte suppleanter för tiden intill dess ordinarie årsmöte hållits första räkenskapsåret efter valet. Revisorerna skall senast den 1 april avlämna sin revisionsberättelse. Revision skall ske enligt god redovisningssed.

17. Tid för årsmöte. Extra årsmöte.

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen senast den 30 juni. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner sådant erforderligt eller då det för uppgivet ärendens behandling skriftligen begärts av revisorerna eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar.

18. Motionstid

Ärende som medlem önskar få behandlat på ordinarie årsmöte skall anmälas till styrelsen senast 1 februari. På mötet får ej till beslut upptagas andra ärenden än dem som angivits i kallelsen.

19. Rösträtt och röstning

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid årsmöte. Varje medlem som är över 15 år och erlagt medlemsavgift för innevarande år äger en röst. Röstberättigad får endast låta sig företrädas av annan röstberättigad medlem. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem. Styrelseledamöterna och revisorerna får deltaga i årsmötets överläggningar och framställa förslag.

20. Årsmöte

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för honom/henne av den som styrelsen utsett. Kallelse till årsmöte sker genom skriftligt meddelande till varje medlem. Kallelse skall ske minst en månad före ordinarie årsmöte och minst en vecka före extra möte.

Då kallelsen utgår skall styrelsen underrätta revisorerna därom.

21. Ärenden på ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för mötet

2. fastställande av röstlängd

3. anmälan om styrelsens val av protokollförare vid mötet

4. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

5. fråga om mötet utlysts i behörig ordning

6. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

7. revisorernas berättelse

8. fråga om fastställande av balansräkning

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11. bestämmande av ersättning till ledamöter i styrelsen, utskott och valberedning samt till revisorerna

12. val av styrelseledamöter jämte suppleanter

13. val av styrelseordförande

14. val av revisorer jämte suppleanter

15. val av ledamöter i valberedningen

16. förslag till representanter i SPAF:s styrelse

17. fastställande av årsavgift

18. ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till mötet

19. övriga ärenden

22. Överskott

Uppkommer överskott på föreningens verksamhet, skall detta enligt mötets beslut antingen fonderas eller föras i ny räkning.

23. Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar ska för att vara giltigt, antingen ha biträtts av samtliga röstberättigade medlemmar eller ha fattats på två varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie och på det sista av dessa ha biträtts av 2/3 av de närvarande röstberättigade. Kallelse till extra årsmöte får inte skickas förrän det tidigare mötet har hållits.

24. Upplösning

Beslut om att upplösa föreningen i den ordning som gäller för stadgeändring. Upplöses föreningen skall dess behållna tillgångar överlämnas till annan förening eller sammanslutning som verkar för hästavelns främjande.

Stadgarna ändrades vid årsmötena -93 och –94 vad gäller föreningens namn samt motionstiden. De ovan angivna stadgarna är de nu gällande för SWF.

SWF:s Extra möte 2010-11-21, samt Ordinarieårsmöte 2010

genom Gunn Johansson, Ordförande vid tillfället.