Stadgar

Svenska Welshponny och Cobföreningens stadgar (2023)

1. Firma
Föreningens firma är Svenska Welshponny & Cobföreningen. Föreningen skall vara ideell.

2. Föreningens säte
Föreningen skall ha sitt säte där ordföranden är bosatt.

3. Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att verka för welshponnyavelns främjande inom Sverige.
Sitt ändamål skall föreningen fylla genom att:
1. tillvarata och utveckla i landet befintligt avelsmaterial
2. föra stambok och register över landets welshponnybestånd
3. anordna utställningar och uppvisningar av welshponnyer samt på annat sätt informera om dessa
4. vara medlemmarna behjälpliga med råd och upplysningar i avelsfrågor samt övriga frågor som rör welshponnyn
5. upprätthålla kontakt och samarbete med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom landet.

4. Lokalförening/ Sektioner
Lokalförening får bildas för att tillvarata welshponnyavelns intressen på regional eller lokal nivå. Den kan antas som underavdelning inom SWF efter ett beslut av SWF:s styrelse.
Medlem i lokalförening skall, om ej annat beslutats på SWF:s årsmöte, erlägga full avgift till SWF. Lokalförening som antagits som underavdelning, har rätt att ha med en adjungerad representant på SWF:s styrelsemöten. Styrelsen kan utse sektioner inom vissa arbetsgrupper, dessa sektioner har inte rätt att ta beslut.

5. Medlemskap
Till medlem kan antas varje fysisk och juridisk person som är intresserad av föreningens ändamål och som kan antas komma att främja detsamma. Medlem har inträtt i föreningen från det medlemsavgift erlagts.

6. Avgifter
Medlem skall erlägga årlig avgift med belopp som framställts av föreningens årsmöte. Medlem kan erlägga ett belopp om 10 gånger den årsavgift som senast fastställts. Sådan medlem – ständig medlem – är befriad från skyldighet att erlägga ytterligare avgifter.

7. Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan utses person som gjort synnerligt förtjänstfulla insatser inom föreningen eller på annat motsvarande sätt främjat dess ändamål. Person som föreslås som hedersmedlem ska varit medlem i minst 10 år. Hedersmedlem utses av årsmöte efter förslag från styrelsen. För val krävs att minst 3/4 av de närvarande biträder förslaget.

8. Utträde
Medlem äger rätt att omedelbart utträda ur föreningen. Utträde har skett så snart skriftligt meddelande kommit styrelsen till del. Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast tre månader efter medlemsårets början, skall anses ha utträtt ur föreningen på egen begäran. Medlemsavgift återbetalas ej.

9. Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan på beslut av styrelsen uteslutas. Sådant beslut skall föregås av skriftlig varning. Medlem som uteslutits avgår ur föreningen då meddelande om uteslutning avsänts.

10. Styrelse
Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av lägst sju och högst elva ledamöter. Ledamöter utses av föreningens årsmöte för en tid av två år. Mandattiden skall bestämmas på så sätt att val årligen sker av halva antalet styrelseledamöter.

11. Val av ordförande, sekreterare och kassör
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Sekreterare och kassör utses av styrelsen.

12. Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid personval skall lottning ske för det fall lika röstetal uppnås.

13. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden för sig eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

14. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

15. Styrelsens redovisningshandlingar
Styrelsen skall senast 1 mars överlämna räkenskapshandlingar och årsredovisning till revisorerna. Inom samma tid skall styrelsen avge förvaltningsberättelse. Denna skall i tillämpliga delar omfatta vad som anges i 9:9 lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Föreningens räkenskaper skall föras i enlighet med god redovisningssed.
Styrelsen skall årligen göra en genomgång av arbetets effektivitet och kostnadseffektivitet.

16. Revisorer och revidering
På ordinarie årsmöte skall väljas två revisorer jämte suppleanter för tiden intill dess ordinarie årsmöte hållits första räkenskapsåret efter valet. Revisorerna skall senast den 1 april avlämna sin revisionsberättelse. Revision skall ske enligt god redovisningssed.

17. Tid för årsmöte. Extra årsmöte.
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen senast den 30 juni. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner sådant erforderligt eller då det för uppgivet ärendens behandling skriftligen begärts av revisorerna eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar.

18. Motionstid
Ärende som medlem önskar få behandlat på ordinarie årsmöte skall anmälas till styrelsen senast 1 februari. På mötet får ej till beslut upptagas andra ärenden än dem som angivits i kallelsen.

19. Rösträtt och röstning
Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid årsmöte. Varje medlem som är över 15 år och erlagt medlemsavgift för innevarande år samt hedersmedlemmar äger en röst. Röstberättigad får endast låta sig företrädas av annan röstberättigad medlem. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem. Styrelseledamöterna och revisorerna får deltaga i årsmötets överläggningar och framställa förslag.

20. Årsmöte
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för honom/henne av den som styrelsen utsett. Kallelse till årsmöte sker genom skriftligt meddelande till varje medlem, via medlemstidning, mejl eller brev. Kallelse skall ske minst en månad före ordinarie årsmöte och minst en vecka före extra möte.
Då kallelsen utgår skall styrelsen underrätta revisorerna därom.

21. Ärenden på ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet
2. fastställande av röstlängd
3. anmälan om styrelsens val av protokollförare vid mötet
4. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5. fråga om mötet utlysts i behörig ordning
6. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
7. revisorernas berättelse
8. fråga om fastställande av balansräkning
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. bestämmande av ersättning till ledamöter i styrelsen, utskott och valberedning samt till revisorerna
12. val av styrelseledamöter
13. val av styrelseordförande
14. val av revisorer jämte suppleanter
15. val av ledamöter i valberedningen
16. fråga om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet till val av SWF:s representanter i SPAF och SH
17. fastställande av årsavgift
18. ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till mötet
19. övriga ärenden
22. Överskott
Uppkommer överskott på föreningens verksamhet, skall detta enligt mötets beslut antingen fonderas eller föras i ny räkning.

23. Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar ska för att vara giltigt, antingen ha biträtts av samtliga röstberättigade medlemmar eller ha fattats på två varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie och på det sista av dessa ha biträtts av 2/3 av de närvarande röstberättigade. Kallelse till extra årsmöte får inte skickas förrän det tidigare mötet har hållits.

24. Upplösning
Beslut om att upplösa föreningen i den ordning som gäller för stadgeändring. Upplöses föreningen skall dess behållna tillgångar överlämnas till annan förening eller sammanslutning som verkar för hästavelns främjande.

De ovan angivna stadgarna är de nu gällande för SWF. 2023-05-14
Stadgeändring vid Årsmötet 2022 samt Årsmötet 2023, vad gäller punkt 4,7,10,19 och 21 punkt 12,16.
Stadgarna ändrades vid årsmötena -93 och –94 vad gäller föreningens namn samt motionstiden. Stadgarna ändrades på extra möte 2010-11-21, samt ordinarie årsmöte 2010 vad gäller 3 punkt 4, 4, 7, 8, 15, 20, 21 punkt 12,13, 23.